Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

A munkaközösség tagjai:

Kerpel Péterné magyar nyelv és irodalom, munkaközösség vezető

Balázs Edina magyar nyelv és irodalom, történelem

Somogyi Katalin magyar nyelv és irodalom (gyors- és gépírás)

Tóth Judit magyar nyelv és irodalom (gyors- és gépírás)

 

Feladatai:

Általános feladataink:

 1. Az általános iskolai ismereteket fejlesztjük.
 2. A 9-12. évfolyam tanterveit gondozzuk, és szükség esetén kiegészítjük. Nemcsak a magyar nyelv és irodalom és ének-zene szakos munkaközösségi tagok, hanem más munkaközösség tagjai is rendszeresen kooperálnak egymással.
 3. Tanulóinkat folyamatosan felzárkóztatjuk, az esélyegyenlőséget megteremtjük.
 4. Elősegítjük a tehetséggondozást, diákjainkat felkészítjük a továbbtanulásra.
 5. Integráljuk a tantárgyakat, fejlesztjük a vizuális alkotó- és befogadóképességet, a képi gondolkodást, a szövegértési és –alkotási készségeket, a vizuális információk felhasználási képességét, a zenei befogadóképességet. Tanítványainkat motiváljuk a számítógép és az interaktív tábla használatára.
 6. Diákjainkat ösztönözzük a levelező programokban való részvételre.
 7. Kialakítjuk a tanulók önellenőrzésre és önértékelésre való képességét.
 8. Formáljuk a tanulók esztétikai ízlését, erkölcsi ítélőképességét.
 9. Fejlesztjük a forráselemzési és topográfiai készségeket, a dokumentumismeretet.
 10. Tanítjuk a könyvtárhasználatot.
 11. Munkaközösségünk tagjai állandó kapcsolatot tartanak egymással, tapasztalataikat megbeszélik. Folyamatosan képezzük magunkat, figyelemmel kísérjük a szakirodalmat felhasználva az iskolai könyvtár önképzést és pedagógiai munkát segítő új könyveit és periodikáit, szakmai folyóiratait. Részt veszünk a továbbképzéseken.

Feladataink a tanítási órákon:

 1. A tanulók anyanyelvi kultúrájának, beszédkészségének és szövegértésének folyamatos fejlesztését kiemelten kezeljük.
 2. A tananyag nevelési lehetőségeit maximálisan kihasználjuk.
 3. Fokozzuk a tanulók aktivitását, véleménynyilvánításra és kreativitásra való képességét.
 4. Kihasználjuk a tantárgyak integrálási lehetőségeit.
 5. Használjuk az audiovizuális eszközöket, térképeket, CD-ket és a projektort, amennyiben lehetséges, az interaktív táblát.
 6. Beépítjük a tömegkommunikációs lehetőségeket.
 7. Kialakítjuk a tanulói önellenőrzésre és önértékelésre való képességet.
 8. Formáljuk a tanulók esztétikai ízlését, erkölcsi ítélőképességét olvasmányélmények segítségével.
 9. Fejlesztjük a forráselemzési és topográfiai készségeket, a dokumentumismeretet.
 10. Tanítjuk a könyvtárhasználatot.
 11. A 10. évfolyamot felkészítjük az országos kompetenciamérésre (2013. május), a fenntartó támogatásának függvényében a 11. évfolyamot az iskolai irodalom záróvizsgára, illetve a 12. évfolyamot az érettségi vizsgára (május–június).

Feladataink a tanítási órákon kívül:

 1. Differenciáltan foglalkozunk diákjainkkal: felzárkóztatjuk a lemaradókat, és elősegítjük a tehetségesek haladását. Erre lehetőséget ad, hogy a 9. évfolyam egyik magyar nyelvi óráján csoportban, fél osztállyal dolgozunk, ill. tanórán kívül segítséget kérhet saját vagy más szaktanártól.
 2. A diákokat felkészítjük a tantárgyi és kulturális-művészeti versenyekre. Mivel a tevékenységek nagyon sokrétűek, sokféle versenyben való részvételre van lehetőség: helyesírási tehetséggondozásra, az OKTV-re (11-12.évfolyam), az Implom József versenyre (9-12. évfolyam), a Helikonra, városi, megyei és országos versmondó és versíró versenyekre és zenei bemutatókra való felkészítésre. Nevezetes napokon irodalmi tablókat készítünk.
 3. Segítünk diákjainknak a kulturális programok és ünnepi műsorok szervezésében és előadásában.
 4. Somogyi Katalin és Radványi Éva irányításával működtetjük az iskolai diákszínpadot és az énekkart.
 5. A tanulókat serkentjük a színházlátogatásra (Radványi Éva), bérletvásárlásra, és megbeszéljük a benyomásaikat.
 6. Rendszeresen megbeszéljük problémáinkat, tapasztalatainkat átadjuk egymásnak. Részt veszünk a megyei/regionális munkaközösségek továbbképzésein.
 7. Radványi Éva vezetésével elindítjuk a „Ki vagyok én?” című drámafoglalkozásokat. Ezek célja az önismeret, az önértékelés, az önbizalom, a kooperációs készség fejlesztése drámapedagógiai módszerekkel. A foglakozásokat délután, más célra nem használt, tehát külön teremben heti két órában lehet tartani
 8. Vállaljuk, hogy a korábban a Petőfi Sándor Gimnázium által megszervezett városi helyesírási versenyt megrendezzük, a győzteseket jutalmazzuk. A díjazáshoz szükségünk van pénztámogatásra.
 9. Magyar Géza könyvtáros kolléga kezdeményezésére elindítjuk az „Elképzelt jövő” című programunkat. Ez 3 könyv- és filmutópia elolvasásából, megtekintéséből és megbeszéléséből áll.

Ütemezés:

 1. Az első munkaközösségi megbeszélésen megállapodunk a tanév feladatairól, (a 11. évfolyam irodalom vizsgatételeiről), a kihirdetés időpontjáról (augusztus–szeptember).
 2.  Felmérjük a kilencedikes diákok készségeit a megfelelő differenciálás érdekében (szeptember).
 3.  Felmérjük az OKTV, az Arany János Irodalmi Verseny, az Implom József Helyesírási Verseny, a Szép Magyar Beszéd, a művészeti versenyek, a Pápai Művelődéstörténeti Társaság által rendezett (pl.vers- és prózamondó) versenyek, zenei versenyek iránti érdeklődést; ha van jelentkező, a felkészítést is elkezdjük, a versenyben maradó diákokat segítjük (szeptembertől folyamatosan).
 4.  A 12. évfolyamot az érettségi vizsgára (a11. évfolyamot az irodalomvizsgára) készítjük fel (szeptembertől májusig folyamatosan).
 5. „Elképzelt jövő” (októbertől februárig)
 6. (Október 1-jéig kihirdetjük a 11. évfolyam tételeit), december 1-jéig a 12. évfolyam magyar nyelv és irodalom szóbeli érettségi vizsga témaköreit és tételeit.
 7. Lebonyolítjuk az Implom József Helyesírási Verseny iskolai/városi fordulóját (október-novem-  ber).
 8. Készülünk az október 23-i iskolai ünnepélyre, az iskolai karácsonyra, a március 15-i iskolai ünnepélyre, október 6-ra, (a kulturális bemutatóra).
 9. Kérésre segítjük a 12. évfolyam diákjait a szalagavatón és a ballagáson való sikeres szereplésben.
 10. Diákjainkkal megbeszéljük a hangversenyek és a színházlátogatások élményeit.
 11. Részt veszünk a városi vers- és prózamondó versenyeken (folyamatos).
 12. Tablókat készítünk (november, december, február, április).
 13. Részt veszünk a 10. évfolyamon végzett országos szövegértési kompetenciamérésben május).
 14. Kérésre segítjük a 12. évfolyam diákjait a ballagáson való sikeres szereplésben (április).
 15. A rendszeres és napi kapcsolattartáson kívül értékeljük a tanév eredményeit, előkészítjük a 2014-2015. tanévet (május-június).
 16. Havonta egy alkalommal, a munkaközösségi értekezleteken egy szabadon választott témából az interaktív táblára készült bemutatót tartunk (októbertől). Az értekezletekről emlékeztetőt készítünk.
 17. Egymás óráit a lehetőségek szerint látogatjuk, a tapasztalatokat megbeszéljük.
 

Csengetési rend