Történelem - földrajz - biológia - ének munkaközösség

A munkaközösség tagjai:

Magyar Géza történelem, könyvtár, munkaközösség vezető

Bali István földrajz, történelem

Balázs Edina történelem, magyar nyelv és irodalom

Radványi Éva ének

Stankovics Marianna történelem, magyar nyelv és irodalom

Feladatai:

Általános feladataink:

 1. A 9-12. évfolyam tanterveit gondozzuk, és szükség esetén kiegészítjük, ill. csökkentjük. A munkaközösség tagjai rendszeresen kooperálnak egymással a párhuzamos osztályok előrehaladásával kapcsolatban.
 2. Tanulóinkat folyamatosan felzárkóztatjuk, az esélyegyenlőséget megteremtjük.
 3. Elősegítjük a tehetséggondozást, diákjainkat felkészítjük a továbbtanulásra.
 4. Integráljuk a tantárgyakat, fejlesztjük a vizuális alkotó- és befogadóképességet, a térszemléletet, a forma-, szín-, anyag-, szerkezetismeretet és –érzéket, a képi gondolkodást, a szövegértési és –alkotási készségeket, a vizuális információk felhasználási képességét. Tanítványainkat motiváljuk a számítógép és az interaktív tábla használatára.
 5. Diákjainkat ösztönözzük a könyvtárhasználatra, az internetes adatbázis szelektív használatára, a levelező programokban, versenyeken való részvételre.
 6. Kialakítjuk a tanulók önellenőrzésre és önértékelésre való képességét.
 7. Formáljuk a tanulók esztétikai ízlését, erkölcsi ítélőképességét.
 8. Fejlesztjük a forráselemzési és topográfiai készségeket, a dokumentumismeretet.
 9. Tanítjuk a könyvtárhasználatot.
 10. Bővítjük a tanulók jogi ismereteit – a saját meggyőződés kifejezéséhez és a mások meggyőződésének megértéséhez és tiszteletéhez szükséges morális és intellektuális képességeket fejlesztjük
 11. Munkaközösségünk tagjai állandó kapcsolatot tartanak egymással, tapasztalataikat megbeszélik. Folyamatosan képezzük magunkat, figyelemmel kísérjük a szakirodalmat felhasználva az iskolai könyvtár önképzést és pedagógiai munkát segítő új könyveit és periodikáit, szakmai folyóiratait. Részt veszünk a továbbképzéseken, a pedagógiai intézet szolgáltatásaiban.

Feladataink a tanítási órákon:

 1. A tanulók anyanyelvi kultúrájának, beszédkészségének és szövegértésének problémamegoldó képességének és kritikai szemléletmódjának folyamatos fejlesztését kiemelten kezeljük.
 2. A tananyag nevelési lehetőségeit maximálisan kihasználjuk.
 3. Fokozzuk a tanulók aktivitását, véleménynyilvánításra és kreativitásra való képességét.
 4. Kihasználjuk a tantárgyak integrálási lehetőségeit.
 5. Használjuk az audiovizuális eszközöket, térképeket, CD-ket és a projektort, amennyiben lehetséges, az interaktív táblát.
 6. Beépítjük a tömegkommunikációs lehetőségeket.
 7. Kialakítjuk a tanulói önellenőrzésre és önértékelésre való képességet.
 8. Formáljuk a tanulók esztétikai ízlését, erkölcsi ítélőképességét olvasmányélmények segítségével.
 9. Fejlesztjük a forráselemzési és topográfiai készségeket, a dokumentumismeretet.
 10. Fontos feladat az időben való tájékozódás képességének és készségének fejlesztése.
 11. Nagy figyelmet fordítunk a szaknyelv és a szakszavak helyes alkalmazására – a történelmi, a társadalomelméleti és az etikai alapfogalmak elsajátítására.
 12. Szöveges, kifejtendő feladatok megoldásával a különböző témák között összefüggések, ok-okozati kapcsolatok keresésére, véleményük megfogalmazására ösztönözzük a tanulókat.
 13. Etika órákon fejlesztjük a tudatos életvezetéshez szükséges jellemvonásokat, készségeket, nagy hangsúlyt fektetünk a társadalmi együttélés szabályainak kritikai elsajátítására, a társadalmi felelősségtudat elmélyítésére.
 14. A szöveges feladatok megfogalmazásakor figyelünk a nyelvhelyességre és a helyesírásra.
 15. A 10. és 12. évfolyamos tanulókat felkészítjük az iskolai záróvizsgákra, illetve az érettségi vizsgákra.

Feladataink a tanítási órákon kívül:

 1. Differenciáltan foglalkozunk diákjainkkal: felzárkóztatjuk a lemaradókat, és elősegítjük a tehetségesek haladását.
 2. Szakköri foglalkozás keretében hetente egy alkalommal lehetőség van a történelemórák anyagához kapcsolódó utópiák irányított feldolgozására. A foglalkozássorozat befejeztével (februárban) a diákok egyéni versenyben összemérhetik tudásukat, tapasztalataikat. A foglalkozások címe: „Elképzelt jövő”.
 3. A diákokat felkészítjük a tantárgyi és kulturális-művészeti versenyekre. Mivel a tevékenységek nagyon sokrétűek, sokféle versenyben való részvételre van lehetőség: az OKTV-re (11-12.évfolyam), városi, megyei és országos történelemversenyekre, rajzpályázatokra való felkészítésre. Nevezetes napokon történelmi tablókat készítünk.
 4. A 9-10. évfolyamos diákjainkat ösztönözzük a helyismereti előadásokon, versenyen való részvételre.
 5. Segítünk diákjainknak a kulturális programok és ünnepi műsorok szervezésében.
 6. A tanulókat serkentjük a színház- és múzeumlátogatásra, és megbeszéljük élményeiket, benyomásaikat.
 7. Rendszeresen megbeszéljük problémáinkat, tapasztalatainkat átadjuk egymásnak. Részt veszünk a megyei/regionális munkaközösségek továbbképzésein.

Ütemezés:

 1.  Az első munkaközösségi megbeszélésen megállapodunk a tanév feladatairól, a 10. és a 12. évfolyam történelem vizsgatételeiről, a kihirdetés időpontjáról (augusztus–szeptember).
 2.  Felmérjük a kilencedikes diákok készségeit a megfelelő differenciálás érdekében (szeptember).
 3. Megemlékezünk az aradi vértanúkról, Trianonról, készülünk az október 6-i és 23-i megemlékezésre és a március 15-i iskolai ünnepélyre.
 4.  Felmérjük az OKTV, az internetes történelemverseny, a művészeti versenyek, a Pápai Művelődéstörténeti Társaság által rendezett verseny (pl. vers- és prózamondó versenyek), rajz- és fotópályázatok, a történelmi versenyek iránti érdeklődést; ha van jelentkező, a felkészítést is elkezdjük, a versenyben maradó diákokat segítjük (szeptembertől folyamatosan).
 5.  A 10. évfolyamot a történelemvizsgára, a 12. évfolyamot pedig az érettségi vizsgára készítjük fel (szeptembertől májusig folyamatosan).
 6. Október 1-jéig kihirdetjük a 10. évfolyam történelemtételeit, december 1-jéig a 12. évfolyam történelem szóbeli érettségi témaköreit és tételeit.
 7. Folytatjuk a vizsgákra való felkészítést. A 10. évfolyam tanulói az írásbeli érettségi vizsgák első három napján (május 2-4.) szóbeli vizsgát tesznek történelemből.
 8. Készülünk az október 23-i iskolai ünnepélyre, a március 15-i iskolai ünnepélyre, október 6-ra.
 9. Diákjainkkal megbeszéljük a színház- és múzeumlátogatások élményeit.
 10. Tablókat készítünk (november, december, február, április).
 11. A rendszeres és napi kapcsolattartáson kívül értékeljük a tanév eredményeit, előkészítjük a 2013-2014. tanévet (május-június).
 12. Egymás óráit a lehetőségek szerint látogatjuk, a tapasztalatokat megbeszéljük.
 13. A munkaközösségi értekezleteket előzetes egyeztetés alapján tartunk, és azokról jegyzőkönyvet, illetve emlékeztetőt készítünk.
 

Csengetési rend